Antisionisme és antiracisme i anticolonialisme

Aquest article està en català i castellà (a continuació)

Des de la Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI) considerem essencial aclarir conceptes per a que les manifestacions siguin antiracistes i un espai segur per a totes les persones, així com desmuntar les acusacions contínues d’antisemitisme que realitza el sionisme cap a les persones que assenyalem el crims de l’Estat d’Israel i defensem la llibertat i la vida en Palestina.

En els últims mesos hem vist en els mitjans de comunicació moltes notícies sobre les atrocitats que el règim d’Israel fa en nom del poble jueu o del judaisme. Però no hem de confondre el judaisme amb els crims i actes genocides que està duent a terme l’Estat d’Israel sobre el poble palestí.

La Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI) defensem el dret de totes les persones a identificar-se i practicar la religió que vulguin lliurement. Respectem a les persones jueves, ja sigui per la seva religió: el judaisme -divers en temps i llocs-, o per la seva inclinació a una tradició cultural o a llaços familiars. També reconeixem el seu vincle amb tradicions revolucionàries com l’antifeixisme i l’antiracisme. De la mateixa manera, respectem aquelles que professen l’Islam i el cristianisme en les seves diferents expressions i totes les altres religions.

A la Coalició CPCI participen persones jueves i musulmanes. Així com a les nostres manifestacions contra el genocidi i l’ocupació en Palestina vénen persones musulmanes que poden sentir amb molt de dolor l’ocupació de Jerusalem-al Quds i les intrusions de l’exèrcit en la mesquita d’Al-Aqsa, també acudeixen nombroses persones que s’identifiquen amb el cristianisme i altres religions.

El sionisme és una ideologia colonial que practica l’apartheid

Per a entendre l’antisionisme, primer és important comprendre què és el sionisme.
 • El sionisme és un moviment polític nascut a la fi del s. XIX, dins d’una lògica nacionalista i colonialista, com a resposta a l’antisemitisme imperant en l’època a Europa, és a dir, davant la persecució activa de les persones jueves per la seva religió/la seva condició de jueves. Però el sionisme pretenia i pretén crear un Estat nació jueu a Palestina, sense tenir en compte que ja existeix un poble que viu allí: el poble palestí, majoritàriament de confessió musulmana, però també cristiana i jueva. Una de les fal·làcies més grans repetides pel sionisme és “Un terra sense poble, per un poble sense terra.”. Des de la creació de l’Estat d’Israel fins avui en dia, l’anhel ha estat controlar el màxim de terra palestina, expulsant-ne al poble palestí, que és el poble indígena.
 • El sionisme és una ideologia nacionalista i supremacista que es materialitza en un Estat -l’Estat d’Israel, o Estat sionista- que discrimina les palestines automàticament, pel fet de no ser jueves, i només reconeix a les persones “jueves” el dret a l’autodeterminació sobre la terra històrica de Palestina. Aplica l’apartheid sobre la població palestina, que no té els mateixos drets que les persones jueves israelianes. Actualment hi ha més de 60 lleis que discriminen a les persones palestines que viuen dins de l’estat d’Israel. La discriminació és encara més flagrant per les palestines que viuen sota ocupació militar a Jerusalem Est, Cisjordània o sota bloqueig total a la Franja de Gaza.
 • L’Estat sionista es basa, per tant,  en un “colonialisme d’assentaments”, en el qual la potència colonial conquesta la terra i la pobla amb “colons”, dominant per la força a la població indígena, a través de la despossessió i l’apropiació de la seva terra, de la seva cultura, els seus recursos, del seu patrimoni. En aquest cas, l’Imperi britànic va ser la potència colonial, però els colons van venir principalment de l’est d’Europa, on les persones jueves patien persecucions.
 • Històricament, en lloc d’aliar-se amb altres moviments d’alliberament nacional, el sionisme s’ha posat al servei de les potències imperialistes: britàniques primer i estatunidenques posteriorment, exercint d’enclavament geopolític a Orient Mitjà per a aquestes potències occidentals, protegint i assegurant la seva presència, control  i hegemonía a la regió.

No podem responsabilitzar a les persones jueves dels crims d’Israel i del sionisme

L’argument utilitzat per Israel i els sionistes és que criticar a Israel o ser antisionista equival a ser antisemita. És una victimització i una manipulació discursiva per a censurar-nos.

Israel es defineix com a un Estat “jueu” i sovint representants polítics afirmen part en nom de totes les persones jueves del món. Això és un frau per a altres persones de confessió jueva que repudien les atrocitats que comet un Estat sionista i colonial.

 • La diferenciació identitària en base a la religió és una construcció sionista i colonial de crear el ells vs el nosaltres.
 • Cada vegada hi ha més persones jueves i grups jueus que són antisionistes.
 • També hi ha grups -com certes esglésies evangelistes dels EUA- que recolzen el  sionisme per raons religioses. Joe Biden mateix ha dit que “no fa falta ser jueu per a ser sionista”.
 • Alguns grups jueus religiosos antisionistes -els Neturei Karta– cremen la bandera d’Israel perquè no reconeixen l’Estat.
 • Hi ha una l’aliança de l’extrema dreta amb Israel. Demostrant que es pot ser sionista i antisemita. Exemples clars són Donalt Trump, Jair Bolsonaro, Viktor Mihály Orbán, etc. El sionisme és una estructura d’opressió, no d’identitat.

Per a moltes persones palestines que viuen sota un règim d’apartheid i colonització exercit per un etno-estat que s’autoerigeix com a representant del poble jueu, sovint els únics “jueus” que coneixen són els soldats i els colons. Però també dins el territori d’Israel hi viuen persones crítiques amb el sionisme. No podem responsabilitzar a les persones jueves de les actuacions de l’Estat d’Israel.

 • No confonguem jueu/jueva amb israelià, ciutadà de l’Estat d’Israel.
 • Malgrat que l’Estat d’Israel barreja simbologia jueva com l’estrella de David, amb símbols de l’Estat d’Israel – un exemple és la bandera-, evitem identificar l’estrella de David amb les atrocitats i crims d’Israel. La estrella de David no es un símbol sionista sinó més bé religiós (figura en totes les sinagogues) per això, barrejar-la amb la creu gamada nazi pot ser dolorós per a una persona jueva.
 • En el moviment de solidaritat amb Palestina, ens oposem a qualsevol narrativa racista, sigui contra qui sigui. Tòpics com “els jueus controlen el món o els mitjans de comunicació”, “els jueus que van trair a Jesús” o estereotips creats pel nazisme per a cometre el genocidi: mostrar als jueus com a avariciosos, puntimirats, gasius o acumuladors de riquesa…són representacions racistes i per tant, no són benvingudes ni tenen cap mena de cabuda en les nostres accions. Néixer com a membre d’un grup ètnic o professar una religió no implica tenir cap mena de comportament assignat. Els comportaments s’aprenen, no es neix amb ells.

Què passa amb les consignes de les manifestacions?

 • En àrab, en les manifestacions es diu “Falestin hurra, hurra, Israel barra, barra”. Això significa: “Palestina lliure, Israel fora”. Es diu fora a Israel com a Estat colonialista que aplica un règim d’apartheid, colonialista i d’ocupació, i ara genocida contra el poble palestí.
 • Del riu a la mar, Palestina serà lliure”. Vol dir alliberar, o descolonitzar Palestina. No vol dir expulsar als jueus israelians d’allí, com afirma Israel, sinó acabar amb les estructures colonials de l’Estat en tot el territori de Palestina on actualment són vulnerats els drets del poble palestí.
Finalment, si has assistit a alguna protesta per Palestina, t’hauràs adonat que algunes persones de manera espontània criden Allahu akbar. Ens sembla interessant explicar el significat, que pot anar més enllà del literal (“Déu és el més gran”). Allahu akbar és un crit que pot expressar moltes coses: alegria, dolor, esquinçament… Seria com “Déu meu!”, i no és necessàriament una expressió vinculada a l’islamisme polític.

Israel pretén confondre’ns amb les seves acusacions d’antisemitisme. Però la realitat és que Israel abandera la islamofòbia i el racisme antiàrab. És un Estat secundat per l’extrema dreta europea, blanca, mundial, que d’altra banda detesta i menysprea als jueus.

Que no et manipulin: no és un tema de religió ni d’antisemitisme, sinó de colonialisme.

Antisionismo es antiracismo y anticolonialismo

Desde la Coalición Prou Complicitat amb Israel consideramos esencial aclarar conceptos para tener manifestaciones sean un espacio antiracista y seguro para todas las personas, así como desmontar las acusaciones continuas de antisemitismo que realiza el sionismo hacia las personas que señalamos los crímenes del Estado de Israel, y defendemos la libertad y la vida en Palestina.

En los últimos meses hemos visto en los medios de comunicación muchas noticias sobre las atrocidades que el régimen de Israel hace en nombre del pueblo judío o del judaísmo. Pero no podemos confundir el judaísmo con los crímenes y actos genocidas que está llevando a cabo el Estado de Israel sobre el pueblo palestino.

La Coalició Prou Complicitat amb Israel defendemos el derecho de todas las personas a identificarse y practicar la religión que quieran libremente. Respetamos a las personas judías, ya sea por su religión: el judaísmo -diverso en tiempo y lugares-, o por su inclinación a una tradición cultural o a lazos familiares. También reconocemos su vínculo con tradiciones revolucionarias como el antifascismo y el antirracismo. Del mismo modo, respetamos aquellas que profesan el Islam y el cristianismo en sus diferentes expresiones, así como al resto de religiones.

En la Coalición CPCI participan personas judías y musulmanas. Así como a nuestras manifestaciones contra el genocidio y la ocupación en Palestina vienen personas musulmanas que pueden sentir con mucho de dolor la ocupación de Jerusalén-al Quds y las intrusiones del ejército en la mezquita de Al-Aqsa, también acuden numerosas personas que se identifican con el judaísmo y otras religiones.

El sionismo es una ideología colonial que practica el apartheid

Para entender que una persona o colectivo sea antisionista, es importante primero conocer qué es el sionismo.

 • El sionismo es un movimiento político nacido a finales del s. XIX, dentro de una lógica nacionalista y colonialista, como respuesta al antisemitismo imperante en la época a Europa, es decir, ante la persecución activa de las personas judías por su religión/su condición de judías. Pero el sionismo pretendía y pretende crear un Estado nación judío a Palestina, sin tener en cuenta que ya existe un pueblo que vive allí: el pueblo palestino, mayoritariamente de confesión musulmana, pero también cristiana y judía. Una de las falacias más grandes repetidas por el sionismo es “Un suelo sin pueblo, por un pueblo sin tierra.”. Desde la creación del Estado de Israel hasta hoy en día, el anhelo ha estado controlar el máximo de tierra palestina, expulsando en el pueblo palestino, que es el pueblo autóctono e indígena.
 • El sionismo es una ideología nacionalista y supremacista que se materializa en un Estado -el Estado de Israel, o Estado sionista- que discrimina las palestinas automáticamente, por el hecho de no ser judías, y solo reconoce a las personas “judías” el derecho a la autodeterminación sobre la tierra histórica de Palestina. Aplica el apartheid sobre la población palestina, que no tiene los mismos derechos que las personas judías israelíes. Actualmente hay más de 60 leyes que discriminan a las personas palestinas que viven dentro del estado de Israel. La discriminación es todavía más flagrante por las palestinas que viven bajo ocupación militar en Jerusalén Este, Cisjordania o bajo bloqueo total en la Franja de Gaza.
 • El Estado sionista se basa, por lo tanto, en un “colonialismo de asentamientos”, en el cual la potencia colonial conquista la tierra y la puebla con “colonos”, dominando por la fuerza en la población indígena, a través de la despossessió y la apropiación de su tierra, de su cultura, sus recursos, de su patrimonio. En este caso, el Imperio británico fue la potencia colonial, pero los colonos vinieron principalmente del este de Europa, donde las personas judías sufrían persecuciones.
 • Históricamente, en lugar de aliarse con otros movimientos de liberación nacional, el sionismo se ha puesto al servicio de las potencias imperialistas: británicas primero y estadounidenses posteriormente, ejerciendo de enclave geopolítico en Oriente Medio para estas potencias occidentales, protegiendo y asegurando su presencia, control y hegemonía en la región.

No podemos responsabilizar a las personas judías de los crímenes cometidos por el Estado de Israel y el sionismo

El argumento utilizado por Israel y los sionistas es que criticar a Israel o ser antisionista equivale a ser antisemita. Es una victimización y una manipulación discursiva para censurarnos.

Israel se erige como un Estado “judío” y a menudo sus representantes políticos pretenden hablar en nombre de todos los judíos del mundo. Esto es un fraude para otras personas de confesión judía que repudian las atrocidades que comete un Estado sionista y colonial.

 • La diferenciación identitaria en base a la religión es una construcción sionista y colonial de crear el ellos versus el nosotros.
 •  Cada vez hay más personas judías y grupos judíos que son antisionistas.
 • También hay grupos -como ciertas iglesias evangelistas de los EE. UU.- que apoyan el sionismo por razones religiosas. Joe Biden mismo ha dicho que “no hace falta ser judío para ser sionista”.
 • Algunos grupos judíos religiosos antisionistas -los Neturei Karta– queman la bandera de Israel porque no reconocen el Estado.
 • Existe una alianza de la extrema derecha con Israel. Demostrando que se puede ser sionista y antisemita. Ejemplos claros son Donalt Trump, Jair Bolsonaro, Viktor Mihály Orbán, etc. El sionismo es una estructura de opresión, no de identidad.

Para las personas palestinas que viven en un régimen de apartheid y colonización ejercido por un etno-estado que se autoerige como representante del pueblo judío, los unicos “judíos” que conocen son los soldados y los colonos. Pero en otro contexto la situación es diferente. No podemos responsabilizar a las personas judías  de las actuaciones del Estado de Israel. Por eso, en nuestras manifestaciones y acciones:

 • No confundamos judío/judía con israelí, ciudadano del Estado de Israel.
 • A pesar de que el Estado de Israel mezcla simbología judía como la estrella de David, con símbolos del Estado de Israel – un ejemplo es la bandera-, evitemos identificar la estrella de David con las atrocidades y crímenes de Israel. La estrella de David no es un símbolo sionista sino más bien religioso (figura en todas las sinagogas) por eso, mezclarla con la cruz gamada nazi puede ser doloroso para una persona judía.
 • En el movimiento de solidaridad con Palestina, nos oponemos a cualquier narrativa racista, sea contra quién sea: tópicos como “los judíos controlan el mundo o los medios de comunicación”, “los judíos traicionaron a Jesús” o estereotipos creados por el nazismo para cometer el genocidio: mostrar a los judíos como avariciosos, quisquillosos, tacaños o acumuladores de riqueza, son representaciones racistas y por tanto, no son bienvenidas en nuestro movimiento ni tienen ningún tipo de cabida en nuestras manifestaciones. Nacer como miembro de un grupo étnico o profesar una religión no implica tener ningún tipo de comportamiento asignado. Los comportamientos se aprenden, no se nace con ellos.

¿Las consignas de las manifestaciones son antisemitas?

 • En árabe, en las manifestaciones se dice “Falestin hurra, hurra, Israel barra, barra”. Palestina libre, Israel fuera. Se dice fuera a Israel como Estado colonialista que aplica un régimen de apartheid, colonialista y de ocupación, y ahora genocida contra el pueblo palestino.
 • “Del río al mar, Palestina será libre”.  Quiere decir liberar, o descolonizar Palestina. No quiere decir echar a los judíos israelíes de allí, como afirma Israel, sino acabar con las estructuras coloniales del Estado en todo el territorio de Palestina donde actualmente son vulnerados los derechos del pueblo palestino.

Finalmente, si has asistido a alguna protesta por Palestina, te habrás dado cuenta de que algunas personas de manera espontánea, gritan Allahu akbar. Nos parece interesante explicar el significado, que va más allá del literal (“Dios es lo más grande”). Allahu akbar es una expresión que puede expresar muchas cosas: alegría, dolor, desgarro… Sería como Dios mío!- y no es necesariamente una expresión vinculada al islamismo político.

Israel pretende confundirnos con sus acusaciones de antisemitismo. Pero la realidad es que Israel abandera la islamofobia y el racismo antiárabe. Es un Estado apoyado por la extrema derecha europea, blanca, mundial, que por otra parte detesta y desprecia a los judios.  

Que no te manipulen: no es un tema de religión ni de antisemitismo, sino de colonialismo. 

Manifest 20G | Aturem el genocidi a Palestina

La Xarxa Solidària contra l’Ocupació de Palestina (RESCOP), que agrupa més de mig centenar d’organitzacions socials, col·lectius i plataformes ciutadanes de tot l’Estat espanyol, convoca per primera vegada de manera conjunta i simultània a tota la ciutadania, a sortir als carrers dissabte que ve 20 de gener, per a exigir al govern de l’Estat espanyol mesures concretes i eficaces contra el genocidi en la Franja de Gaza i l’ocupació, l’apartheid i el colonialisme en Palestina.

Israel porta bombardejant de manera intencionada i sistemàtica la Franja de Gaza des del passat 7 d’octubre, sotmesa a un bloqueig asfixiant i il·legal des de fa més de 16 anys. La crueltat d’aquests últims atacs no té precedents, amb més de 23.000 persones assassinades de les quals més de 10.000 són nens i nenes. Nombrosos juristes i experts de Nacions Unides estan denunciant que el que està passant a Gaza podria ser un crim de genocidi.

El passat 29 de desembre, Sud-àfrica -referent per la seva lluita contra l’apartheid- va presentar una denúncia per genocidi contra Israel davant la Cort Internacional de Justícia, el màxim òrgan judicial de Nacions Unides. Ara mateix Gaza és un lloc arrasat pels bombardejos, amb més de 8.000 persones desaparegudes que podrien estar sota els enderrocs, amb 2 milions de persones desplaçades de les seves llars, sense accés a atenció sanitària i amb un 93% de la població que s’enfronta a nivells crítics de fam.

Així mateix, a Cisjordània i Jerusalem s’està accelerant el procés de neteja ètnica, amb campanyes de detencions massives, ofensives en diferents poblacions, assassinats i agressions amb l’objectiu d’expulsar a la població nativa de la seva terra, no sols per part de l’exèrcit israelià, sinó també per colons, que resideixen de manera il·legal a Cisjordània, obertament armats pel govern israelià. 2023 ja es considerava l’any més sagnant, amb més de 180 persones assassinades només a Cisjordània abans del 7 d’octubre. En l’actualitat, més de 300 persones han sigut assassinades des de llavors per Israel. Recordem que aquests atacs es donen en un context més ampli constitutiu d’un crim d’apartheid contra el poble palestí, tal com han denunciat -des de fa anys- organitzacions palestines i Amnistia Internacional o Human Rights Watch.

Malgrat les seves declaracions, el govern de l’Estat espanyol encara no ha donat una resposta contundent davant tal catàstrofe humanitària i de dret, incomplint les seues obligacions en el dret internacional i les pròpies lleis estatals. Aquesta barbàrie no es deté amb bones paraules, sinó amb accions concretes. La impunitat de l’estat d’Israel només s’entén amb la complicitat i la inacció de les nostres institucions, així com la falta de conseqüències i sancions per una ocupació de més de 75 anys i pel genocidi televisat que està duent a terme en l’actualitat.

En línia amb la campanya global BDS (Boicot, Desinversions i Sancions), una de les mesures més concretes per a acabar amb aquesta complicitat, i una de les demandes històriques del poble palestí, és posar fi al comerç d’armes amb Israel. Acabar tant amb la venda com amb la compra d’armes i de tecnologia militar i de seguretat.

Espanya compra moltes més armes a Israel de les que ven. Només en els últims mesos l’Estat espanyol ha comprat a Israel llançacoets, míssils i un altre material militar per valor 865 milions d’euros. Per això, i en resposta a l’anomenada palestina de posar-li fre, més de 375 organitzacions de tot l’Estat espanyol han llançat una petició per a exigir al govern que posi fi al comerç d’armes amb Israel.

Comprar-li armes o tecnologia de seguretat a Israel és comprar productes que estan construïts sobre flagrants vulneracions de drets, és comprar injustícia, discriminació i repressió i hauríem de rebutjar la seua compra simplement per imperatiu moral, perquè atempta contra l’arrel mateixa del nostre sistema democràtic i de dret.

Per això, el pròxim 20 de gener eixim novament als carrers per a exigir al Govern i als partits que el sustenten, que pressionin i prenguin mesures immediates i proactives en la defensa i la protecció dels drets humans en Palestina si no volen convertir-se en còmplices necessaris del capítol més dolorós de la nostra història més recent.

Des de la RESCOP exigim al govern de l’Estat espanyol que:

1) Lideri un alto-el-foc immediat i permanent

2) Posi fi a la compravenda d’armes i de tecnologia militar i de seguretat amb Israel

3) Doni suport a la demanda presentada per Sud-àfrica en el Tribunal Internacional de Justícia contra Israel per genocidi

4) Recuperi la jurisdicció universal i incrementi el suport de l’Estat espanyol a la Cort Penal Internacional

5) Trenqui relacions diplomàtiques, institucionals, econòmiques, esportives i culturals amb Israel

6) Posi fi a la persecució i criminalització de la solidaritat amb Palestina i derogui la Llei mordassa.

Des de la RESCOP volem reconèixer la resistència del poble palestí enfront de l’ocupació, la neteja ètnica, l’apartheid i la colonització i instem la societat civil i exigim a les institucions impulsar la campanya de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS), la coalició amb major suport de la societat palestina, que busca rebutjar la normalització de les polítiques d’apartheid israelians i exercir pressió per a fer insostenible un règim d’ocupació il·legal, colonialisme i apartheid.

20 de Gener | Día de mobilització estatal | Aturem el genocidi a Palestina

Un centenar de ciutats s’han sumat al Dia de mobilització estatal – 20 de gener: ‘Parem el genocidi a Palestina. Fi al comerç d’armes i a les relacions amb Israel’, convocada per la RESCOP i la Campanya per a posar fi al comerç d’armes amb Israel.

Compartim els cartells de Barcelona en català, castellà, àrab i urdú. En aquest post, a baix trobaràs les convocatòries de totes les ciutats de l’Estat.

BARCELONA – Cartell en català:

BARCELONA– Àrab:

Barcelona Urdú:

Barcelona castellà:

CIUDADHORALUGAR
Alacant12hPlaça de Bous
Albacete12hPunta del Parque Abelardo Sanchez
Alcalá de Guadaíra12hPuerta del Parque Centro
Alcoi12hPaseo Cervantes
Almería *12hPuerta de Purchena *
Amayuelas de Abajo18.15hSala de la Lana
Aranda de Duero13hPlaza del Trigo
Arrecife12hParque Ramírez Cerdá
Ayamonte *19h.30hPlaza de la Laguna DÍA 19 *
Barcelona17hPlaça dels Països Catalans
Berriz13hOlakueta plaza
Benasque17.30hPlaza de Las Lavanderas. Av. De Los Tilos
Bilbao12.30hPlaza Elíptica
Borriol18hPlaça de la Font
Burgos13hPlaza del Cid
Cáceres13hPlaza Mayor
Cádiz12hPlaza de Asdrúbal
Castelló12hPlaça Santa Clara
Castro Urdiales12hPlaza Ayuntamiento
Cifuentes14hPlaza de la Provincia
Córdoba*12hBulevar del Gran Capitán-Templete (es el día 21) *
Cuenca12hAntigua estación de tren.
Don Benito12hPlaza del Santo Ángel
Eivissa18hPasseig Vara de Rey
Éibar18.30hPlaza Unzaga
Elx/Elche18.30hXimeneres/Chimeneas
Estella-Lizarra13hPlaza los Fueros
Gandia11hAvinguda de Blasco Ibáñez
Gasteiz-Vitoria18hParlamento
Girona12hLa Punxa
Granada12hJardines del Triunfo
Guadalajara12hAvenida de Venezuela
Jaén12hGlorieta Blas Infante
Jarandilla de la Vera18hCasa de la Cultura
Jerez de la Frontera12hPlaza Arenal
Las Palmas de Gran Canaria11hLa Puntilla (final Las Canteras) – Luís Morote
Lebrija12hPlaza del ayuntamiento
León12hPlaza Botines
Linares12hAyuntamiento
Lleida18hPlaça de la Paeria
Llerena13hPlaza de España
Logroño13hEspolón
Lugo13hPraza Maior
Madrid12hAtocha-Cibeles
Malaga12hPlaza de la Marina
Maó17:30hPlaça Esplanada
Medina de Pomar*19hPlaza del Ayuntamiento *
Melilla20hPlaza Menéndez Pelayo
Mérida20.30hLa Enredadera
Miranda de Ebro13hParque Antonio Machado
Montijo18hPlaza de España
Morata12hPlaza de España
Morella19hPlaça de l’Ajuntament
Murcia17hPlaza de la Fuensanta
Navalmoral de la Mata12hPlaza de España
Olot17hEsglésia de Sant Esteve d’Olot
Ontinyent18h. Plaça de la Concepció
Palencia12hPlaza de España
Palma18hPlaça del Tub
Palma del Río12hEscaleras del Teatro Coliseo. Avda. Pío XII
Pamplona-Iruña17hAntoniuti
Ponferrada12hPlaza Ayuntamiento
Puerto del Rosario (Fuerteventura)Consultar colectivo convocante
Reus17.30Mercat Central
Salamanca18hSubdelegación del Gobierno. Gran Vía 31
Sanlúcar de Barrameda12hPlaza del Cabildo
Santa Cruz de La Palma11:30hfrente al Ayuntamiento
Santa Cruz de Tenerife12hPlaza Weyler
Santander12hPlaza de Numancia
Santiago de Compostela20hAlameda
Segovia19hPlaza del Azoguejo
Sevilla12hCalle Almirante Lobo (frente a la Torre del Oro)
Soria12hPlaza Mayor
Talavera de la Reina12hPlaza de España
Terrassa12hPasseig vint-i-dos de juliol, 507
Teruel12hPlaza del Torico
Toledo12hZocodover
Torrejoncillo18hPlaza
Torrevieja12hPaseo Juan Aparicio
Tudela19.30hPlaza de los Fueros –
València17hPlaça de Bous
Valladolid19hFuente Dorada
Valverde. El Hierro12hAv. Dacio Darias, 103
Vigo12hVia Norte-Urzaiz
Vitoria-Gasteiz18hPlaza del Parlamento
Villena12hPlaza de Santiago
Vinaròs*12hPlaza Parroquial* Día 21
Xàtiva20hAyuntamiento
Xixón-Gijón12:30hPlaza Humedal
Zamora12hPlaza Castilla y León
Zaragoza18hPlaza San Miguel

Manifestació unitària | Aturem el genocidi i l’apartheid a Palestina, des del riu fins el mar

Dissabte 16 de desembre sortim de nou al carrer per exigir la fi de les complicitats amb l’apartheid, i la fi del genocidi.

Aquí pots trobar els diferents formats de cartell, així com missatges per a les xarxes socials. Ajudan’s a difondre!!

Missatge per enviar per whatsapp i telegram:

📢 Manifestació unitària | Aturem el genocidi i l’apartheid a Palestina, des del riu fins el mar.

🗓️ Dissabte 16 de desembre a les 17h, Plaça Universitat, de Barcelona, seguim exigint a les institucions la fi de les complicitats amb l’apartheid, per posar fi al genocidi i al projecte colonial.

⚫️ Vine vestida de color negre per mostrar el dol per les més de 20.000 palestines assassinades.

Cartell quadrat per penjar a Instagram:

Cartell per a instagram Stories:

Cartel horitzonal per Twitter:

Cartel DINA-4:

Cartel PDF per imprimir:

Manifest | Aturem el genocidi a Palestina. Contra l’Europa racista i colonial

[català i castellà] La nostra lluita es fonamenta en la voluntat de generar aliances. Avui us parlem des de la Coalició Prou Complicitat amb Israel, que impulsa la Comunitat Palestina de Catalunya juntament amb les Organitzacions Contra el Pacte Europeu de Migracions i Asil.

Fa més d’un mes i mig de l’escalada de violència d’Israel contra tot el poble palestí. Israel ha declarat una guerra contra el poble palestí, no només a la Franja de Gaza, a Cisjordània, a Jerusalem i a la Palestina del 48, sinó també contra totes les persones palestines que viuen a la diàspora. En l’últim mes, només a la Franja de Gaza, la xifra de persones assassinades ja supera les 20.031 persones, de les quals més de 8.176 són infants. Hem de recordar que més de 6.000 persones es troben atrapades sota la runa. A Cisjordània, hi ha hagut més de 3.000 detencions arbitràries, entre les quals 200 infants. I el més greu és que hi han estat assassinades 219 persones i 2.850 han estat ferides des del 7 d’octubre. És important recordar que, abans del 7 d’octubre, el 2023 ja es considerava l’any més sagnant des de la segona Intifada, amb més de 180 persones assassinades.

En l’actualitat, ja hi ha més d’1 milió i mig de persones palestines que s’han vist obligades a abandonar casa seva. Les fotografies que ens arriben de famílies senceres caminant cap al sud de la Franja de Gaza, on també són bombardejades per Israel, ens evoquen l’any 1948, quan es va produir la Nakba (catàstrofe en àrab), quan més del 75% de la població palestina va ser expulsada de la seva terra i es va convertir en refugiada en zones com la Franja de Gaza.

Cal repetir-ho tantes vegades com calgui: la violència de l’ocupació, la colonització i l’apartheid és contra totes les persones palestines. Els horrors són innumerables i es fa impossible descriure’ls tots en un manifest. Les persones palestines ens diuen que ara és el moment d’actuar, que ara hem d’aturar aquest genocidi; i també és el moment d’assenyalar i denunciar les institucions europees que, amb les seves polítiques racistes i colonials, no només permeten el genocidi a Palestina, sinó que criminalitzen les persones que fugen de la violència i reforcen una Europa, que cada vegada més esdevé una fortalesa que atura, no deixa circular i condemna les persones migrades i refugiades.

En aquests moments, s’està negociant el nou Pacte Europeu de Migracions i Asil, un acord que definirà les polítiques de frontera de la UE dels propers anys i que la presidència espanyola al Consell europeu està a punt d’anunciar. Si s’aprova, el Pacte blindarà encara més les fronteres, augmentarà i allargarà les detencions sense garanties (fins i tot per a les famílies amb infants majors de 12 anys) i multiplicarà les deportacions. No podem permetre un Pacte que dóna via lliure a les vulneracions de drets humans, que consolida les fronteres com a espais de manca de drets i que legalitza i converteix en norma la violència racista contra les persones migrades.

En la mateixa lògica d’externalització de fronteres que reforça el Pacte, és inadmissible que davant la violència i els atacs indiscriminats a Gaza, la resposta de la Unió Europea sigui accelerar les negociacions amb Egipte per signar un acord que impedeixi la potencial arribada de persones migrades i refugiades de la regió cap a territori europeu. Aquestes polítiques de mort posen en perill la vida de les persones, al veure’s forçades a utilitzar rutes perilloses com la del Mediterrani, on ja han mort més de 28.000 persones des de 2014, mentre intentaven arribar a Europa.

Aquesta Europa colonial i racista ara es posa encara més de manifest amb la doble vara de mesurar de la Comissió Europea que, davant de la massacre del poble palestí, continua parlant del “dret d’Israel a defensar-se”, tot i no ser inclòs en el dret internacional. Resulta escandalós que l’Europa Fortalesa, que es fa dir defensora dels Drets Humans, es mobilitzi per acollir les persones refugiades ucraïneses, mentre assetja i persegueix les persones del Sud Global que busquen refugi i acollida. Des de la Franja de Gaza, el company Belal Aldabbour ens recorda: “si moro, recordeu que jo, nosaltres, érem individus, humans, teníem noms, somnis i fites, i la nostra única culpa va ser que ens van classificar com a éssers inferiors“.

La solidaritat amb Palestina no és només important per al poble palestí, sinó per a tothom. És una lluita compartida pels nostres drets, per viure amb dignitat a qualsevol indret del món; és mirar a la cara al racisme, al supremacisme, al colonialisme, al feixisme. I dir prou! I dir ben clar que no els volem a casa nostra ni enlloc!

Tal com hem vist als carrers de moltes ciutats d’arreu del món, moltes persones de la societat civil estem al costat de Palestina. De la mateixa manera, hem vist a l’Estat espanyol que, amb la firma de més de 700.000 persones per la ILP de Regularización Ya, nosaltres estem amb la regularització de totes les persones migrants, perquè ens beneficia a totes, perquè si els dres no són per a totes les persones, són privilegis exclusius.

És important recordar que, davant de la situació actual a Palestina, hem de continuar als carrers i que la nostra lluita no s’acaba amb quatre dies de treva. Hem de ser conscients que quan s’aturin els bombardejos a la Franja de Gaza, l’opressió del règim colonial continuarà vigent a Palestina. Hem d’obligar els governs a actuar. I el moment de fer-ho és ara.

Davant de l’Europa racista i colonial:

 • Exigim al Govern espanyol i a la Unió Europea que forcin activament un alto al foc immediat i permanent a la Franja de Gaza i que s’aturi el genocidi a Palestina.
 • Exigim al Govern espanyol i a la Unió Europea que suspenguin el comerç d’armes amb Israel i la cooperació militar i de seguretat.
 • Exigim al Govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel.
 • Exigim al Govern espanyol i a la Unió Europea que esclareixin la responsabilitat de l’Estat en les deportacions il·legals a menors a Ceuta l’agost de 2021 i la impunitat dels crims comesos a la Massacre de Melilla el 24 de juliol de 2022.
 • Exigim a la Unió Europea que sancioni Israel per acabar amb l’ocupació, el colonialisme i l’apartheid contra el poble palestí; i permeti i asseguri el dret de retorn per als 8 milions de persones palestines refugiades.
 • Exigim a la Unió Europea i al seus països membres que aturin immediatament la deriva de les negociacions del Pacte Europeu sobre Migracions i Asil, per tal que garanteixi l’accés a la protecció internacional, el respecte del principi de no devolució, i que faci efectives la solidaritat i la responsabilitat obligatòries i compartides entre tots els estats europeus.

MANIFIESTO 26N / CASTELLÀ

Nuestra lucha se fundamenta en la voluntad de generar alianzas. Hoy os hablamos desde la Coalición Prou Complicitat amb Israel, impulsada por la Comunidad Palestina de Cataluña juntamente con las Organizaciones Contra el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo.

Hace más de un mes y medio de la escalada de violencia de Israel contra el pueblo palestino. Israel ha declarado una guerra contra el pueblo palestino, no solo en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén y en la Palestina territorial del 48, sino también contra todas las personas palestinas que viven en la diaspora. En el último mes, solo en la Franja de Gaza la cifra de personas asesinadas ya supera las 20.031 personas, de las cuales más de 8.176 son niños y niñas. Debemos recordar que más de 6.000 personas se encuentras atrapadas debajo de los escombros. En Cisjordania, ha habido más de 3.000 detenciones arbitrarias, entre las cuales se cuentan más de 200 niños y niñas; y hablamos de 219 personas asesinadas y 2.850 heridas desde el 7 de octubre. Es importante recordar que, antes del 7 de octubre, el 2023 ya se consideraba el año más sangriento desde la segunda Intifada, con más de 180 personas asesinadas.

En la actualidad, hay más de 1 millón y medio de personas palestinas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Las fotografías que nos llegan de familias enteras caminando hacia el sur de la Franja de Gaza, donde también son bombardeadas por Israel, nos evocan el año 1948, cuando se produjo la Nakba (catástrofe en árabe), cuando más del 75% de la población palestina fue expulsada de su tierra, convirtiéndose en refugiada en zonas como la Franja de Gaza.

Se tiene que repetir tantas veces como sea necesario: la violencia de la ocupación, la colonización y el apartheid son contra todas las personas palestinas. Los horrores son innumerables y es imposible describirlos todos en un manifiesto. Las personas palestinas nos dicen que ahora es el momento de actuar, que ahora debemos parar/detener este genocidio. También es el momento de señalar y denunciar las instituciones europeas que, con sus políticas racistas y coloniales, no solo permiten el genocidio en Palestina sino que criminalizan a las personas que huyen de la violencia y refuerzan una Europa fortaleza que condena a las personas migradas y refugiadas.

En estos momentos, se está negociando un nuevo Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, un acuerdo que definirá las políticas de frontera de la UE de los próximos años y que la presidencia española en el Consejo europeo está a punto de anunciar. Si se aprueba, el Pacto blindará aún más las fronteras, aumentará y extenderá las detenciones sin garantías (incluso en el caso de familias con niños/niñas mayores de 12 años) y multiplicará las deportaciones. No podemos permitir un Pacto que da via libre a las vulneraciones de derechos humanos, que consolida las fronteras como espacios de falta de derechos y que legaliza y convierte en norma la violencia racista contra las personas migradas.

En la misma lógica de externalización de fronteras que refuerza el Pacto, es inadmisible que ante la violencia y los ataques indiscriminados en Gaza, la respuesta de la UE sea acelerar las negociaciones con Egipto para firmar un acuerdo que impida la potencial llegada de personas migradas y refugiadas de la región hacia territorio europeo. Estas políticas de muerte ponen en peligro la vida de las personas, al verse forzadas a utilizar rutas peligrosas como la del Mediterráneo, donde ya han muerto más de 28.000 personas desde el 2014, mientras intentaban llegar a Europa.

Esta Europa colonial y racista ahora se pone aún más de manifiesto con la doble vara de medir de la Comisión Europea que, ante la masacre del pueblo palestino, sigue hablando del “derecho de Israel a defenderse”, a pesar de que no está incluido en el derecho internacional. Resulta escandaloso que la Europa Fortaleza, que hace bandera de los derechos humanos, se movilice para acoger a las personas refugiadas ucranianas, mientras acosa y persigue a las personas del Sur Global que buscan refugio y acogida. Desde la Franja de Gaza, el compañero Belal Aldabbour nos recuerda que: “si muero, recordad que yo, nosotros, éramos individuos, humanos, teníamos nombre, sueños y hitos; y nuestra única culpa fue que nos clasificaron de seres inferiores.”

La solidaridad con Palestina no es solo importante para el pueblo palestino, sino para todas las personas. Es una lucha compartida para nuestros derechos, para vivir con dignidad en cualquier lugar del mundo; es mirar a la cara al racismo, al supremacismo, al colonialismo, al fascismo y decir basta, que no los queremos en nuestra casa ni en ningún lugar. Tal como hemos visto en las calles de muchas ciudades del mundo, muchas personas de la  sociedad civil, estamos con Palestina. De la misma manera, en el Estado español hemos visto, con la firma de más de 700.000 personas para la ILP de Regularización Ya, que estamos a favor de la regularización de todas las personas migradas, porque nos beneficia a todas las personas. Porque si los derechos no son para todas las personas, son privilegios exclusivos.

Es importante recordar que, ante la situación actual en Palestina, debemos continuar en las calles y que nuestra lucha no se termina con cuatro días de tregua. Hemos de ser conscientes que cuando los bombardeos paren en la Franja de Gaza, la opresión del régimen colonial continuará vigente en Palestina. Debemos obligar a los gobiernos a actuar y ahora es el momento de hacerlo.

Delante de la Europa racista y colonial:

 • Exigimos al Gobierno español y a la Unión Europea que presionen activamente para conseguir un alto al fuego inmediato y permanente en la Franja de Gaza, y que detengan el genocidio en Palestina.
 • Exigimos al Gobierno español y a la Unión Europea que suspendan el comercio de armas con Israel y la cooperación militar y de seguridad.
 • Exigimos al Gobierno español y a la Unión Europea que rompan todas las relaciones con Israel.
 • Exigimos al Gobierno español y a la Unión Europea que esclarezcan la responsabilidad del Estado en las deportaciones ilegales de menores en Ceuta en agosto de 2021 y la impunidad de los crímenes cometidos en la Masacre de Melilla el 24 de julio de 2022.
 • Exigimos a la Unión Europea que sancione a Israel con el fin de terminar con la ocupación, el colonialismo y el apartheid contra el pueblo palestino, y permita y asegure el derecho al retorno para los 8 millones de personas palestinas refugiadas.
 • Exigimos a la Unión Europea y a los países miembros que detengan de inmediato la deriva de las negociaciones del Pacto Europeo sobre Migraciones y Asilo, para garantizar el acceso a la protección internacional, el respeto al principio de no devolución, y que se haga efectivas la solidaridad y la responsabilidad obligatorias y compartidas entre todos los estados europeos.

COMUNICAT | El trencament de relacions amb Israel de l’Ajuntament de Barcelona és un pas endavant per a posar fi al genocidi a Palestina

Prou Complicitat amb Israel celebra que Barcelona es converteix en un dels primers ajuntaments d’Europa a prendre aquesta mesura i emplaça a tots els municipis i institucions catalanes a que empreguin mesures similars

24 de novembre de 2023.- El plenari Municipal de l’Ajuntament de Barcelona ha decidit suspendre relacions amb el Govern d’Israel. Aquesta decisió respon a les demandes que arriben de Palestina i de la societat civil de Barcelona la qual es va posicionar fa uns mesos a través d’una campanya que va rebre el suport més de 100 entitats de la ciutat.

La suspensió de les relacions amb Israel és una primera mesura, imprescindible per a posar fi al genocidi que Israel està duent a terme contra el poble palestí, acabar amb la impunitat d’Israel davant els seus crims d’apartheid i caminar cap a la fi de la política colonial d’Israel a Palestina.

Des de la Coalició Prou Complicitat amb Israel i la Comunitat Palestina de Catalunya celebrem que Barcelona es converteix avui en uns dels primers ajuntaments d’Europa a prendre aquesta mesura. Animem a altres ajuntaments i institucions d’arreu de Catalunya a fer un pas endavant, replicant la mateixa decisió.

Considerem que, en coherència amb aquesta mesura, cal adoptar els tràmits pertinents per a posar fi a “l’acord d’amistat i cooperació Barcelona Tel Aviv”. L’Ajuntament de Tel-Aviv és part de l’apartheid i l’ocupació israeliana contra el poble palestí, i per tant, és còmplice del dels crims atribuïts a l’estat d’Israel; com ho són els crims de lesa humanitat contra el poble palestí, que formen part d’un pla generalitzat i sistemàtic per reprimir una
part de la població, el poble palestí.

Fòrum social per a la fi de l’apartheid i la colonització a Palestina (del 25 al 27 de nov.)

Aquest proper 27 i 28 de novembre, els caps d’Estat i govern dels 42 països que configuren la Unió per la Mediterrània (27 de la UE i 15 del nord d’Àfrica i el Pròxim Orient) es trobaran a Barcelona convidats pel president Pedro Sánchez, qui té la Presidència Europea fins al desembre, en una reunió que estarà marcada per la situació a Palestina. El moviment de solidaritat amb Palestina de Catalunya, impulsat per la Comunitat Palestina de Catalunya i la Coalició Prou Complicitat amb Israel, amb el suport de més de 300 entitats catalanes i en col·laboració amb el moviment antiracista i migrant contra l’Europa Fortalesa, està treballant en l’organització d’accions que volem que reforcin la solidaritat amb Palestina i tinguin un fort impacte en l’opinió pública global i en els centres de poder d’Europa.

 

25 de novembre: trobada d’activistes

Trobada d’activistes i organitzacions solidàries amb Palestina

26 de novembre: Manifestació unitària

Manifestació unitària 12h “Aturem el Genocidi a Palestina. Contra l’Europa racista i colonial”

27 de novembre: cimera social

Cimera social. Per una Pau justa a la Mediterrània

Més informació a: 👉🏿 https://www.palestina.cat

 

11-Nov. Manifestació unitària – NO PARAREM, NO CALLAREM: ATUREM EL GENOCIDI A PALESTINA

Fa més d’un mes de l’escalada de violència d’Israel contra tot el poble palestí. Israel ha declarat una guerra contra el poble palestí, no només a la Franja de Gaza, a Cisjordània, a Jerusalem i a la Palestina del 48, sinó també contra totes les persones palestines que viuen a la diàspora. En l’últim mes, només a la Franja de Gaza la xifra de persones assassinades ja supera a les 11.000 persones, de les quals més de 4.500 són infants. Des del 7 d’octubre, Israel ha aniquilat a famílies senceres que han desaparegut del registre civil i, en alguns casos, s’han hagut de signar certificats de defunció, fins i tot abans de firmar el certificat de naixement d’un nadó. 

Fa una setmana, infants palestins van convocar una roda de premsa llançant una crida al món perquè s’aturi aquest genocidi, demanant-nos a nosaltres -la comunitat internacional- que actuem, amb un missatge clar: “volem viure”. 

En l’actualitat, ja hi ha més d’1 milió i mig de persones palestines que s’han vist obligades a abandonar casa seva. Les fotografies que ens arriben de famílies senceres caminant cap al sud de la Franja de Gaza, on també són bombardejades per Israel, ens evoquen l’any 1948, quan es va produir la Nakba (catàstrofe en àrab), quan més del 75% de la població palestina va ser expulsada de la seva terra, convertint-se en refugiada en zones com la Franja de Gaza. La Nakba va ser la neteja ètnica que l’any 1948 va perpetrar Israel i el seu projecte sionista contra la població indígena palestina, una neteja ètnica que continua perpetrant avui mateix. 

Repetim, la violència de l’ocupació, la colonització i l’apartheid és contra totes les palestines, no només a la Franja de Gaza. A Cisjordània, hi ha hagut més de 2.500 detencions arbitràries en l’últim mes i parlem de 176 persones assassinades des del 7 d’octubre. És important recordar que, abans del 7 d’octubre, el 2023 ja es considerava l’any més sagnant des de la segona Intifada, amb més de 180 persones assassinades. Israel continua assaltant poblacions palestines a les nits, com va fer el passat dimecres a Nablus i a Jenin. Van ser assassinades 15 persones a Jenin, després d’un assalt de més de 24 hores. La violència no només ve de part de les forces de l’ocupació, sinó també dels colons. Hem vist també com el ministre Ben Gvir ha entregat obertament armes als colons que viuen, de manera il·legal, a Cisjordània. 

A la Palestina del 48, Israel ha declarat l’estat d’emergència. I reprimeix i discrimina encara més a les palestines i a tothom que mostra la seva solidaritat, ja sigui a través de les xarxes socials o manifestant-se en protestes que estan sent repetidament prohibides. Israel inclús està detenint a antics membres de la Knesset -el parlament israelià-, només per mostrar la seva oposició amb la massacre de la Franja de Gaza.

Els horrors són innumerables i es fa impossible descriure’ls tots en un manifest. Les persones palestines ens diuen que ara és el moment d’actuar, que ara és el moment d’aturar aquest genocidi. 

Estem sent testimonis d’un genocidi perpetrat per Israel amb total impunitat a la Franja de Gaza. Què més ha de fer Israel i fins a quin punt ha d’arribar perquè tingui conseqüències? Quantes bombes més han de llançar sobre la Franja de Gaza? Quantes persones més han de morir perquè s’actuï i s’aturi el genocidi? Amb tota la intenció, Israel està bombardejant escoles, centres de culte, hospitals, ambulàncies, universitats. I ho fa i ho retransmet en directe a les nostres televisions. Ho fa i continua ignorant la crida del món sencer perquè s’arribi a un alto el foc immediat. Davant del govern i la societat més extremista de la història, veiem que les paraules no són suficients, sinó que calen accions concretes per part de qui té poder decisori i pot aturar aquest genocidi.

En el context profundament colonial, racista i islamòfob que vivim, que normalitza i deshumanitza les morts palestines, Israel porta 75 anys cometent crims contra el poble palestí, aplicant un règim d’apartheid, de colonització i d’ocupació, tal com han reiterat aquests dies diferents organismes de les Nacions Unides. Això és gràcies a la complicitat dels Estats Units d’Amèrica (EUA) i de la Unió Europea (UE). Tot i ser el govern israelià un govern obertament racista i d’extrema dreta, la UE encara considera Israel com un soci estratègic i els EUA els aporta mil milions de dòlars en ajuda militar. Sense anar més lluny, el govern de l’Estat espanyol va adquirir el 3 d’octubre d’enguany, míssils Spike – míssils que sabem que s’han utilitzat a la Franja de Gaza des del 7 d’octubre – per un valor de 700 milions d’euros.

L’Europa colonial es posa de manifest una vegada més amb la doble vara de mesurar de la Comissió Europea que, davant de la massacre patida pel poble palestí, continua parlant del “dret d’Israel a defensar-se”, tot i no ser inclòs en el dret internacional. Resulta escandalós que Europa Fortalesa es mobilitzi per acollir les persones refugiades ucraïneses, mentre assetja i persegueix les persones del Sud Global que busquen refugi i acollida.

Des del 1948 fins a l’actualitat, 75 anys després, seguim proclamant: “No en el nostre nom”. Cada cop hi ha més veus, sindicats, organitzacions, partits polítics que se sumen a la nostra crida perquè s’acabi el genocidi del poble palestí. Però hem de ser moltes més persones que aixequem la veu. Si les institucions callen, la societat civil ha d’omplir aquest silenci amb accions constants que qüestionin aquest silenci i facin reaccionar davant de tanta injustícia i impunitat. 

La majoria dels mitjans de comunicació amplifiquen la propaganda sionista, segons la qual “Israel té dret a defensar-se”, equiparant ocupat i ocupant. Una bona part continua deshumanitzant el poble palestí que, amb una mirada racista, és representat com a terrorista, bàrbar, com a animals no mereixedors de protecció internacional. Als treballadors de la Franja de Gaza, que Israel havia retingut durant setmanes al territori palesti del 48, va retornar-los a Gaza amb cintes numèriques enganxades als turmells. 

Entre la complicitat de les institucions europees, que callen i elogien Israel, i els mitjans que silencien les veus palestines, a les quals se les nega a que puguin explicar-se amb noms i cognoms, s’aplana el terreny perquè es produeixi un genocidi televisat, retransmès en directe. 

La història ens ha ensenyat “mai més, enlloc, contra ningú”, i això també inclou el poble palestí.

Des de l’any 2007, Israel bloqueja la Franja de Gaza, controlant tot el que entra i surt per terra, mar i aire. Des de fa un mes, Israel ha accentuat el bloqueig i no està deixant entrar aigua, menjar, electricitat, combustible ni medicaments. Israel bombardeja amb fòsfor blanc zones densament poblades a la Franja de Gaza. L’ocupació militar i la repressió ferotge es reforça a Cisjordània, Jerusalem i a la Palestina del 48. En les últimes setmanes Israel també ha bombardejat Síria i el Líban.

Els atacs no s’acaben aquí, sinó que les persones palestines a la diàspora i els moviments de solidaritat que s’estan organitzant en ciutats europees també estan sent durament reprimits. Fins al punt que s’estan prohibint manifestacions en defensa del poble palestí, criminalitzant i perseguint símbols palestins a l’espai públic, silenciant diputades palestines a EEUU i acomiadant treballadores que mostren qualsevol mena de suport amb el poble palestí. 

La solidaritat amb Palestina no és només important pel poble palestí, sinó per a totes nosaltres. Aquesta és una lluita compartida pels nostres drets, per viure amb dignitat a qualsevol indret del món; és mirar a la cara al racisme, al colonialisme, al feixisme i dir prou. Sabem molt bé que Palestina és el laboratori on l’espionatge, l’autoritarisme i la repressió que comença i s’assaja a Palestina, després arriba i s’estén per Europa. Un projecte colonial com el sionista, que ataca el sistema de les Nacions Unides i dels drets internacionals, implica un risc per a totes les persones i per a tots els nostres drets. 

Tal com hem vist als carrers de moltes ciutats d’arreu del món, cada cap de setmana, nosaltres,  la societat civil, estem al costat de Palestina. Hem de continuar als carrers, exigint no només un alto el foc, sinó l’embargament militar d’Israel, la fi de l’ocupació i l’apartheid, perquè hem de ser conscients que quan s’aturin els bombardejos a la Franja de Gaza, l’opressió del règim colonial continuarà vigent a Palestina. Hem d’obligar els governs a actuar i a fer-ho ara.

És per això que davant del genocidi que està cometent Israel:

 • Exigim al Govern espanyol i a la Unió Europea un alto al foc immediat.
 • Exigim al Govern espanyol i a la Unió Europea l’establiment de corredors humanitaris per a l’entrada d’ajuda humanitària a la Franja de Gaza. 
 • Exigim al Govern espanyol i a la Unió Europea que suspenguin el comerç d’armes amb Israel i la cooperació militar i de seguretat.
 • Exigim al Govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel.
 • Exigim a la Unió Europea que sancioni Israel per acabar amb l’ocupació, el colonialisme i l’apartheid del poble palestí. I permeti i asseguri el dret de retorn per als 8 milions de persones palestines refugiades.
 • Exigim a la Generalitat de Catalunya que deixi de considerar Israel com una regió estratègica a ACCIÓ – Agència per a la Competitivitat de l’Empresa.
 • Exigim a l’Ajuntament de Barcelona que suspengui l’agermanament amb Tel-Aviv.

Boicot a Israel!

Visca Palestina lliure!