Antisionisme és antiracisme i anticolonialisme

Aquest article està en català i castellà (a continuació)

Des de la Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI) considerem essencial aclarir conceptes per a que les manifestacions siguin antiracistes i un espai segur per a totes les persones, així com desmuntar les acusacions contínues d’antisemitisme que realitza el sionisme cap a les persones que assenyalem el crims de l’Estat d’Israel i defensem la llibertat i la vida en Palestina.

En els últims mesos hem vist en els mitjans de comunicació moltes notícies sobre les atrocitats que el règim d’Israel fa en nom del poble jueu o del judaisme. Però no hem de confondre el judaisme amb els crims i actes genocides que està duent a terme l’Estat d’Israel sobre el poble palestí.

La Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI) defensem el dret de totes les persones a identificar-se i practicar la religió que vulguin lliurement. Respectem a les persones jueves, ja sigui per la seva religió: el judaisme -divers en temps i llocs-, o per la seva inclinació a una tradició cultural o a llaços familiars. També reconeixem el seu vincle amb tradicions revolucionàries com l’antifeixisme i l’antiracisme. De la mateixa manera, respectem aquelles que professen l’Islam i el cristianisme en les seves diferents expressions i totes les altres religions.

A la Coalició CPCI participen persones jueves i musulmanes. Així com a les nostres manifestacions contra el genocidi i l’ocupació en Palestina vénen persones musulmanes que poden sentir amb molt de dolor l’ocupació de Jerusalem-al Quds i les intrusions de l’exèrcit en la mesquita d’Al-Aqsa, també acudeixen nombroses persones que s’identifiquen amb el cristianisme i altres religions.

El sionisme és una ideologia colonial que practica l’apartheid

Per a entendre l’antisionisme, primer és important comprendre què és el sionisme.
 • El sionisme és un moviment polític nascut a la fi del s. XIX, dins d’una lògica nacionalista i colonialista, com a resposta a l’antisemitisme imperant en l’època a Europa, és a dir, davant la persecució activa de les persones jueves per la seva religió/la seva condició de jueves. Però el sionisme pretenia i pretén crear un Estat nació jueu a Palestina, sense tenir en compte que ja existeix un poble que viu allí: el poble palestí, majoritàriament de confessió musulmana, però també cristiana i jueva. Una de les fal·làcies més grans repetides pel sionisme és “Un terra sense poble, per un poble sense terra.”. Des de la creació de l’Estat d’Israel fins avui en dia, l’anhel ha estat controlar el màxim de terra palestina, expulsant-ne al poble palestí, que és el poble indígena.
 • El sionisme és una ideologia nacionalista i supremacista que es materialitza en un Estat -l’Estat d’Israel, o Estat sionista- que discrimina les palestines automàticament, pel fet de no ser jueves, i només reconeix a les persones “jueves” el dret a l’autodeterminació sobre la terra històrica de Palestina. Aplica l’apartheid sobre la població palestina, que no té els mateixos drets que les persones jueves israelianes. Actualment hi ha més de 60 lleis que discriminen a les persones palestines que viuen dins de l’estat d’Israel. La discriminació és encara més flagrant per les palestines que viuen sota ocupació militar a Jerusalem Est, Cisjordània o sota bloqueig total a la Franja de Gaza.
 • L’Estat sionista es basa, per tant,  en un “colonialisme d’assentaments”, en el qual la potència colonial conquesta la terra i la pobla amb “colons”, dominant per la força a la població indígena, a través de la despossessió i l’apropiació de la seva terra, de la seva cultura, els seus recursos, del seu patrimoni. En aquest cas, l’Imperi britànic va ser la potència colonial, però els colons van venir principalment de l’est d’Europa, on les persones jueves patien persecucions.
 • Històricament, en lloc d’aliar-se amb altres moviments d’alliberament nacional, el sionisme s’ha posat al servei de les potències imperialistes: britàniques primer i estatunidenques posteriorment, exercint d’enclavament geopolític a Orient Mitjà per a aquestes potències occidentals, protegint i assegurant la seva presència, control  i hegemonía a la regió.

No podem responsabilitzar a les persones jueves dels crims d’Israel i del sionisme

L’argument utilitzat per Israel i els sionistes és que criticar a Israel o ser antisionista equival a ser antisemita. És una victimització i una manipulació discursiva per a censurar-nos.

Israel es defineix com a un Estat “jueu” i sovint representants polítics afirmen part en nom de totes les persones jueves del món. Això és un frau per a altres persones de confessió jueva que repudien les atrocitats que comet un Estat sionista i colonial.

 • La diferenciació identitària en base a la religió és una construcció sionista i colonial de crear el ells vs el nosaltres.
 • Cada vegada hi ha més persones jueves i grups jueus que són antisionistes.
 • També hi ha grups -com certes esglésies evangelistes dels EUA- que recolzen el  sionisme per raons religioses. Joe Biden mateix ha dit que “no fa falta ser jueu per a ser sionista”.
 • Alguns grups jueus religiosos antisionistes -els Neturei Karta– cremen la bandera d’Israel perquè no reconeixen l’Estat.
 • Hi ha una l’aliança de l’extrema dreta amb Israel. Demostrant que es pot ser sionista i antisemita. Exemples clars són Donalt Trump, Jair Bolsonaro, Viktor Mihály Orbán, etc. El sionisme és una estructura d’opressió, no d’identitat.

Per a moltes persones palestines que viuen sota un règim d’apartheid i colonització exercit per un etno-estat que s’autoerigeix com a representant del poble jueu, sovint els únics “jueus” que coneixen són els soldats i els colons. Però també dins el territori d’Israel hi viuen persones crítiques amb el sionisme. No podem responsabilitzar a les persones jueves de les actuacions de l’Estat d’Israel.

 • No confonguem jueu/jueva amb israelià, ciutadà de l’Estat d’Israel.
 • Malgrat que l’Estat d’Israel barreja simbologia jueva com l’estrella de David, amb símbols de l’Estat d’Israel – un exemple és la bandera-, evitem identificar l’estrella de David amb les atrocitats i crims d’Israel. La estrella de David no es un símbol sionista sinó més bé religiós (figura en totes les sinagogues) per això, barrejar-la amb la creu gamada nazi pot ser dolorós per a una persona jueva.
 • En el moviment de solidaritat amb Palestina, ens oposem a qualsevol narrativa racista, sigui contra qui sigui. Tòpics com “els jueus controlen el món o els mitjans de comunicació”, “els jueus que van trair a Jesús” o estereotips creats pel nazisme per a cometre el genocidi: mostrar als jueus com a avariciosos, puntimirats, gasius o acumuladors de riquesa…són representacions racistes i per tant, no són benvingudes ni tenen cap mena de cabuda en les nostres accions. Néixer com a membre d’un grup ètnic o professar una religió no implica tenir cap mena de comportament assignat. Els comportaments s’aprenen, no es neix amb ells.

Què passa amb les consignes de les manifestacions?

 • En àrab, en les manifestacions es diu “Falestin hurra, hurra, Israel barra, barra”. Això significa: “Palestina lliure, Israel fora”. Es diu fora a Israel com a Estat colonialista que aplica un règim d’apartheid, colonialista i d’ocupació, i ara genocida contra el poble palestí.
 • Del riu a la mar, Palestina serà lliure”. Vol dir alliberar, o descolonitzar Palestina. No vol dir expulsar als jueus israelians d’allí, com afirma Israel, sinó acabar amb les estructures colonials de l’Estat en tot el territori de Palestina on actualment són vulnerats els drets del poble palestí.
Finalment, si has assistit a alguna protesta per Palestina, t’hauràs adonat que algunes persones de manera espontània criden Allahu akbar. Ens sembla interessant explicar el significat, que pot anar més enllà del literal (“Déu és el més gran”). Allahu akbar és un crit que pot expressar moltes coses: alegria, dolor, esquinçament… Seria com “Déu meu!”, i no és necessàriament una expressió vinculada a l’islamisme polític.

Israel pretén confondre’ns amb les seves acusacions d’antisemitisme. Però la realitat és que Israel abandera la islamofòbia i el racisme antiàrab. És un Estat secundat per l’extrema dreta europea, blanca, mundial, que d’altra banda detesta i menysprea als jueus.

Que no et manipulin: no és un tema de religió ni d’antisemitisme, sinó de colonialisme.

Antisionismo es antiracismo y anticolonialismo

Desde la Coalición Prou Complicitat amb Israel consideramos esencial aclarar conceptos para tener manifestaciones sean un espacio antiracista y seguro para todas las personas, así como desmontar las acusaciones continuas de antisemitismo que realiza el sionismo hacia las personas que señalamos los crímenes del Estado de Israel, y defendemos la libertad y la vida en Palestina.

En los últimos meses hemos visto en los medios de comunicación muchas noticias sobre las atrocidades que el régimen de Israel hace en nombre del pueblo judío o del judaísmo. Pero no podemos confundir el judaísmo con los crímenes y actos genocidas que está llevando a cabo el Estado de Israel sobre el pueblo palestino.

La Coalició Prou Complicitat amb Israel defendemos el derecho de todas las personas a identificarse y practicar la religión que quieran libremente. Respetamos a las personas judías, ya sea por su religión: el judaísmo -diverso en tiempo y lugares-, o por su inclinación a una tradición cultural o a lazos familiares. También reconocemos su vínculo con tradiciones revolucionarias como el antifascismo y el antirracismo. Del mismo modo, respetamos aquellas que profesan el Islam y el cristianismo en sus diferentes expresiones, así como al resto de religiones.

En la Coalición CPCI participan personas judías y musulmanas. Así como a nuestras manifestaciones contra el genocidio y la ocupación en Palestina vienen personas musulmanas que pueden sentir con mucho de dolor la ocupación de Jerusalén-al Quds y las intrusiones del ejército en la mezquita de Al-Aqsa, también acuden numerosas personas que se identifican con el judaísmo y otras religiones.

El sionismo es una ideología colonial que practica el apartheid

Para entender que una persona o colectivo sea antisionista, es importante primero conocer qué es el sionismo.

 • El sionismo es un movimiento político nacido a finales del s. XIX, dentro de una lógica nacionalista y colonialista, como respuesta al antisemitismo imperante en la época a Europa, es decir, ante la persecución activa de las personas judías por su religión/su condición de judías. Pero el sionismo pretendía y pretende crear un Estado nación judío a Palestina, sin tener en cuenta que ya existe un pueblo que vive allí: el pueblo palestino, mayoritariamente de confesión musulmana, pero también cristiana y judía. Una de las falacias más grandes repetidas por el sionismo es “Un suelo sin pueblo, por un pueblo sin tierra.”. Desde la creación del Estado de Israel hasta hoy en día, el anhelo ha estado controlar el máximo de tierra palestina, expulsando en el pueblo palestino, que es el pueblo autóctono e indígena.
 • El sionismo es una ideología nacionalista y supremacista que se materializa en un Estado -el Estado de Israel, o Estado sionista- que discrimina las palestinas automáticamente, por el hecho de no ser judías, y solo reconoce a las personas “judías” el derecho a la autodeterminación sobre la tierra histórica de Palestina. Aplica el apartheid sobre la población palestina, que no tiene los mismos derechos que las personas judías israelíes. Actualmente hay más de 60 leyes que discriminan a las personas palestinas que viven dentro del estado de Israel. La discriminación es todavía más flagrante por las palestinas que viven bajo ocupación militar en Jerusalén Este, Cisjordania o bajo bloqueo total en la Franja de Gaza.
 • El Estado sionista se basa, por lo tanto, en un “colonialismo de asentamientos”, en el cual la potencia colonial conquista la tierra y la puebla con “colonos”, dominando por la fuerza en la población indígena, a través de la despossessió y la apropiación de su tierra, de su cultura, sus recursos, de su patrimonio. En este caso, el Imperio británico fue la potencia colonial, pero los colonos vinieron principalmente del este de Europa, donde las personas judías sufrían persecuciones.
 • Históricamente, en lugar de aliarse con otros movimientos de liberación nacional, el sionismo se ha puesto al servicio de las potencias imperialistas: británicas primero y estadounidenses posteriormente, ejerciendo de enclave geopolítico en Oriente Medio para estas potencias occidentales, protegiendo y asegurando su presencia, control y hegemonía en la región.

No podemos responsabilizar a las personas judías de los crímenes cometidos por el Estado de Israel y el sionismo

El argumento utilizado por Israel y los sionistas es que criticar a Israel o ser antisionista equivale a ser antisemita. Es una victimización y una manipulación discursiva para censurarnos.

Israel se erige como un Estado “judío” y a menudo sus representantes políticos pretenden hablar en nombre de todos los judíos del mundo. Esto es un fraude para otras personas de confesión judía que repudian las atrocidades que comete un Estado sionista y colonial.

 • La diferenciación identitaria en base a la religión es una construcción sionista y colonial de crear el ellos versus el nosotros.
 •  Cada vez hay más personas judías y grupos judíos que son antisionistas.
 • También hay grupos -como ciertas iglesias evangelistas de los EE. UU.- que apoyan el sionismo por razones religiosas. Joe Biden mismo ha dicho que “no hace falta ser judío para ser sionista”.
 • Algunos grupos judíos religiosos antisionistas -los Neturei Karta– queman la bandera de Israel porque no reconocen el Estado.
 • Existe una alianza de la extrema derecha con Israel. Demostrando que se puede ser sionista y antisemita. Ejemplos claros son Donalt Trump, Jair Bolsonaro, Viktor Mihály Orbán, etc. El sionismo es una estructura de opresión, no de identidad.

Para las personas palestinas que viven en un régimen de apartheid y colonización ejercido por un etno-estado que se autoerige como representante del pueblo judío, los unicos “judíos” que conocen son los soldados y los colonos. Pero en otro contexto la situación es diferente. No podemos responsabilizar a las personas judías  de las actuaciones del Estado de Israel. Por eso, en nuestras manifestaciones y acciones:

 • No confundamos judío/judía con israelí, ciudadano del Estado de Israel.
 • A pesar de que el Estado de Israel mezcla simbología judía como la estrella de David, con símbolos del Estado de Israel – un ejemplo es la bandera-, evitemos identificar la estrella de David con las atrocidades y crímenes de Israel. La estrella de David no es un símbolo sionista sino más bien religioso (figura en todas las sinagogas) por eso, mezclarla con la cruz gamada nazi puede ser doloroso para una persona judía.
 • En el movimiento de solidaridad con Palestina, nos oponemos a cualquier narrativa racista, sea contra quién sea: tópicos como “los judíos controlan el mundo o los medios de comunicación”, “los judíos traicionaron a Jesús” o estereotipos creados por el nazismo para cometer el genocidio: mostrar a los judíos como avariciosos, quisquillosos, tacaños o acumuladores de riqueza, son representaciones racistas y por tanto, no son bienvenidas en nuestro movimiento ni tienen ningún tipo de cabida en nuestras manifestaciones. Nacer como miembro de un grupo étnico o profesar una religión no implica tener ningún tipo de comportamiento asignado. Los comportamientos se aprenden, no se nace con ellos.

¿Las consignas de las manifestaciones son antisemitas?

 • En árabe, en las manifestaciones se dice “Falestin hurra, hurra, Israel barra, barra”. Palestina libre, Israel fuera. Se dice fuera a Israel como Estado colonialista que aplica un régimen de apartheid, colonialista y de ocupación, y ahora genocida contra el pueblo palestino.
 • “Del río al mar, Palestina será libre”.  Quiere decir liberar, o descolonizar Palestina. No quiere decir echar a los judíos israelíes de allí, como afirma Israel, sino acabar con las estructuras coloniales del Estado en todo el territorio de Palestina donde actualmente son vulnerados los derechos del pueblo palestino.

Finalmente, si has asistido a alguna protesta por Palestina, te habrás dado cuenta de que algunas personas de manera espontánea, gritan Allahu akbar. Nos parece interesante explicar el significado, que va más allá del literal (“Dios es lo más grande”). Allahu akbar es una expresión que puede expresar muchas cosas: alegría, dolor, desgarro… Sería como Dios mío!- y no es necesariamente una expresión vinculada al islamismo político.

Israel pretende confundirnos con sus acusaciones de antisemitismo. Pero la realidad es que Israel abandera la islamofobia y el racismo antiárabe. Es un Estado apoyado por la extrema derecha europea, blanca, mundial, que por otra parte detesta y desprecia a los judios.  

Que no te manipulen: no es un tema de religión ni de antisemitismo, sino de colonialismo. 

Posted in nomescomplicitats.