Exigim l’alliberament de Salah Khawaja #FreeSalah

Com a part de l’atac continu contra la societat civil palestina i l’activisme polític, l’exèrcit d’ocupació israelià va detenir a Salah Khawaja, membre de la secretaria de la BNC i del comitè de coordinació de Stop the Wall.Khawajah, va ser detingut a les 2 del matí del 26 d’octubre de 2016 quan estava a casa seva per part de les forces d’ocupació israelianes.L’arrest d’un activista conegut i visible com Salah Khawaja no és un incident aïllat, forma part dels atacs escalonats d’Israel contra els defensors de drets humans i activistes que treballen en contra de les seves polítiques il·legals, ja siguin palestines, israelianes o internacionals. El clima d’impunitat actual està donant carta blanca perquè Israel porti a terme  accions cada vegada més terribles.Si us plau ajudeu-nos a mobilitzar el suport a Khawaja, contra la impunitat israeliana i en defensa dels defensors dels drets humans palestins.

Stop the Wall està tractant de crear suport i mobilitzar els governs europeus perquè pressionin Israel perquè l’alliberi. Si us plau, dirigeix-te als teus diputats i governs i demana’ls que:

  • Manifestin una preocupació immediata per la detenció de Salah Khawaja a través dels canals apropiats amb les autoritats israelianes, exigint el seu alliberament
  • Que prenguin mesures per pressionar Israel perquè aturi la repressió dels defensors dels drets humans, incloent arrestos i pràctiques de tortura i maltractaments.
  • Suspensió o manteniment de la falta de cooperació amb les institucions nacionals israelianes que supervisen i apliquen les polítiques il·legals de repressió d’Israel.
  • Compliment efectiu de les obligacions de tercers Estats derivades de la decisió de la Cort Internacional de Justícia sobre les conseqüències jurídiques de la construcció del Mur per part d’Israel.

Necessitem que donis suport #FreeSalah – Si us plau, pren un minut i envia el següent missatge al teu govern i autoritats!

————-

Assumpte: Detenció del destacat defensor palestí dels drets humans Salah Khawaja

Benvolgut [l’autoritat pertinent],

Li escric per demanar-li que intervingui urgentment amb les autoritats israelianes en el cas del defensor de drets humans empresonat, Salah Khawaja. Està sent detingut sense que es presentin càrrecs contra ell fins al moment i interrogat sota coacció extrema. Estic profundament preocupada pel seu benestar i li demano que exigeixi el seu alliberament immediat i que s’asseguri que els seus drets es mantenen a la presó i que la presència d’observadors estigui garantida en les seves audiències. Els demano que construeixin una política proactiva i eficaç per posar fi a la repressió israeliana contra els defensors dels drets humans.

El 9 de novembre, Salah Khawaja va ser portat davant del tribunal militar a Petah Tikva després de ser arrestat el 26 d’octubre. L’audiència al tribunal militar israelià a Petah Tikva va revelar condicions físiques impactants de Khawaja després d’haver estat sotmès a més de dues setmanes d’interrogatoris i va decidir que seria sotmès a interrogarori durant 8 dies més. La negació de l’accés al consell legal es va estendre fins al 13 de novembre. El 16 de novembre es va decidir prorrogar l’interrogatori durant 8 dies més. En tot aquest temps els oficials d’intel·ligència israelians han dut a terme més de 40 rondes d’interrogatoris amb Salah – d’una durada de 8 a 16 hores cadascuna.

Salah Al Khawaja, de 45 anys, ha dedicat la seva vida a la defensa dels drets humans palestins i l’empoderament de les comunitats locals. Khawaja és part del comitè de coordinació de Stop the Wall, membre de la secretaria del Comitè de Boicot, Desinversió i Sanció de Palestina (BNC) i un dels líders de la Iniciativa Nacional Palestina (Mubadara). És àmpliament respectat pel seu treball, i ha participat en nombroses conferències nacionals i internacionals de la societat civil i també ha conegut a la comunitat diplomàtica a Palestina en moltes ocasions.

Les seves condicions d’arrest i detenció s’han d’entendre en un context més ampli de pràctiques il·legals persistents en el sistema penitenciari israelià, inclosa la tortura i els maltractaments generalitzats, i la creixent repressió israeliana contra defensors i activistes palestins de drets humans que, com Al Khawaja , han realitzat campanyes contra les violacions israelianes dels drets humans. És fonamental que la comunitat internacional combati els intents israelians de criminalitzar als defensors dels drets humans i, mentrestant, suspengui o deixi de cooperar amb les institucions nacionals israelians que supervisen i apliquen les polítiques il·legals de repressió abans esmentades.

Cordialment,

Exijamos la liberación de Salah Khawaja #FreeSalah

Como parte del ataque continuo contra la sociedad civil palestina y el activismo político, el ejército de ocupación israelí arrestó a Salah Khawaja, miembro de la secretaría de la BNC y del comité de coordinación de Stop the Wall.

Khawajah, fue detenido a las 2 de la mañana del 26 de octubre de 2016 cuando estaba en  su casa por las fuerzas de ocupación israelíes.

El arresto de un activista conocido y visible como Salah Khawaja no es un incidente aislado y forma parte de los ataques escalonados de Israel contra los defensores de derechos humanos y activistas que trabajan en contra de sus políticas ilegales, ya sean palestinas, israelíes o internacionales. El clima de impunidad actual está empujando a Israel hacia acciones cada vez más atroces.

Por favor ayúdenos a movilizar el apoyo a Khawaja, contra la impunidad israelí y en defensa de los defensores de los derechos humanos palestinos.

Stop the Wall está tratando de crear apoyo y movilizar a los gobiernos europeos para que presionen a Israel para que lo libere. Por favor, dirígete a tus diputados y gobiernos y pídeles que:

  • Manifiesten una preocupación inmediata por la detención de Salah Khawaja a través de los canales apropiados con las autoridades israelíes, exigiendo su liberación
  • Que tomen medidas para presionar a Israel para que detenga la represión de los defensores de los derechos humanos, incluyendo arrestos y prácticas de tortura y malos tratos.
  • Suspensión o mantenimiento de la falta de cooperación con las instituciones nacionales israelíes que supervisan y aplican las políticas ilegales de represión de Israel.
  • Cumplimiento efectivo de las obligaciones de terceros Estados derivadas de la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción del Muro por parte de Israel.

Necesitamos que apoyes  #FreeSalah – Por favor, tómate un minuto y envia el siguiente mensaje a tu gobierno y autoridades! 

————-

Asunto: Detención del destacado defensor palestino de los derechos humanos Salah Khawaja

Estimado [elija la autoridad pertinente],

Le escribo para pedirle que intervenga urgentemente con las autoridades israelíes en el caso del defensor de derechos humanos encarcelado, Salah Khawaja. Está siendo detenido sin que se presenten cargos contra él hasta el momento e interrogado bajo coacción extrema. Estoy profundamente preocupado por su bienestar y le pido que exija su liberación inmediata y que se asegure que sus derechos se mantienen en la cárcel y que la presencia de observadores está garantizada en sus audiencias. Les pido que construyan una política proactiva y eficaz para poner fin a la represión israelí contra los defensores de los derechos humanos.

El 9 de noviembre, Salah Khawaja fue llevado ante el tribunal militar en Petah Tikva después de ser arrestado el 26 de octubre. La audiencia en el tribunal militar israelí en Petah Tikva reveló condiciones físicas impactantes de Khawaja después de haber sido sometido a más de dos semanas de  interrogatorios  y decidió que sería sometido a interrogarorio durante 8 días más. La negación del acceso al consejo legal se extendió hasta el 13 de noviembre. El 16 de noviembre se decidió prorrogar el interrogatorio durante 8 días más.  En todo este tiempo los oficiales de inteligencia israelíes han llevado a cabo más de 40 rondas de interrogatorios con Salah – de una duración de 8 a 16 horas cada una.

Salah Al Khawaja, de 45 años, ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos palestinos y al empoderamiento de las comunidades locales. Al Khawaja es parte del comité de coordinación de Stop the Wall, miembro de la secretaría del Comité de Boicot, Desinversión y Sanción de Palestina (BNC) y uno de los líderes de la Iniciativa Nacional Palestina (Mubadara). Es ampliamente respetado por su trabajo, y ha participado en numerosas conferencias nacionales e internacionales de la sociedad civil y también ha conocido a la comunidad diplomática en Palestina en muchas ocasiones.

Sus condiciones de arresto y detención deben entenderse en un contexto más amplio de prácticas ilegales persistentes en el sistema penitenciario israelí, incluida la tortura y los malos tratos generalizados, y la creciente represión israelí contra defensores y activistas palestinos de derechos humanos que, como Al Khawaja, han realizado campañas contra las violaciones israelíes de los derechos humanos. Es fundamental que la comunidad internacional combata los intentos israelíes de criminalizar a los defensores de los derechos humanos y, mientras tanto, suspenda o deje de cooperar con las instituciones nacionales israelíes que supervisan y aplican las políticas ilegales de represión antes mencionadas.

Cordialmente,

————

Envia esta carta a Federica Morgherini: